یاقوت مصنوعی (جداسازی ایزوتوپ)

نام صنعت یاقوت مصنوعی (جداسازی ایزوتوپ)
دسته بندی صنعت : برق، مخابرات و الکترونیک
تعداد بازدید 1019

عنوان طرح :
تولید یاقوت مصنوعی جهت ساخت ابزارهای قابل کاربرد در جداسازی ایزوتوپ ( غنی سازی اورانیوم )
نام محصول :
یاقوت مصنوعی جهت ساخت ابزارهای قابل کاربرد در جداسازی ایزوتوپ ( غنی سازی اورانیوم )
موارد کاربرد :
در انواع لیزر
مواد اولیه :
اکسید آلومینیوم و اکسید کرم و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
انواع سنگهای نیمه قیمتی کارشده وکارنشده : 36911130
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.