آنزیم صنعتی

نام صنعت آنزیم صنعتی
دسته بندی صنعت : شیمیایی و بهداشتی / صنایع غذایی و دارویی
تعداد بازدید 1464

عنوان طرح :
تولید آنزیم های صنعتی
نام محصول :
آنزیم های صنعتی
موارد کاربرد :
صنایع غذایی و صنایع و صنایع شوینده و ...
مواد اولیه :
انواع باکتری ، مخمر ، محیط کشت ، ضایعات کارخانجات صنایع غذایی و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
آنزیم ها : 24113000
آنزیم های مورد مصرف در صنایع غذایی : 24113010
آنزیم های مورد مصرف در صنایع شوینده : 24113020
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.