هگزان نرمال ( گرید خوراکی )

نام صنعت هگزان نرمال ( گرید خوراکی )
دسته بندی صنعت : شیمیایی و بهداشتی / صنایع غذایی و دارویی
تعداد بازدید 1886

عنوان طرح :
تولید هگزان نرمال گرید خوراکی
نام محصول :
هگزان نرمال ( گرید خوراکی )
موارد کاربرد :
استخراج روغن از دانه های روغنی و ...
مواد اولیه :
برش نفتا و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
هگزان : 24113563
نفتا : 23201131
روغن های گیاهی مختلف : 15141211 الی 15141232
معرفی محصول :

 

برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.