بیوگازوئیل

نام صنعت بیوگازوئیل
دسته بندی صنعت : نفت ، گاز و پتروشیمی
تعداد بازدید 1642

عنوان طرح :
تولید بیوگازوئیل
نام محصول :
بیوگازوئیل
موارد کاربرد :
مصرف به عنوان سوخت و مصارف صنعتی دیگر
مواد اولیه :
گیاهان ، چربی های دور ریز ، گریس ها و ضایعات کشاورزی و ...
نام و کد آیسیک محصول (ISIC) :
در طبقه بندی صنایع و معادن ، هیچگونه کد آیسیک برای بیوگازئیل وجود ندارد.
معرفی محصول :

 


برای اطلاعات بیشتر فایل های زیر و یا فیلم های مربوطه را مشاهده نمایید.