فرآیند اعطای تسهیلات ارزی در صندوق توسعه ملی [۹۵/۹/۲۲ دوشنبه, تعداد بازدید: 185]

فرآیند اعطای تسهیلات ارزی در صندوق توسعه ملی

فرآیند اعطای تسهیلات ارزی در صندوق توسعه ملی ایران

صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با  هدف تبديل بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و ميعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمايه‌های زاينده اقتصادی و نيز حفظ سهم نسلهای آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاسیس گردید.
با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرح ها و فعالیت هایی که از محل این صندوق تأمین مالی می شود باید طی روند زیر انجام شود.

فرم مراحل اعطای تسهیلات از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به شرح زیر می باشد :

1. مراحل مربوط به بانک عامل : 

 • پذیرش مستقیم درخواست متقاضیان تسهیلات برای اجرای طرح / انجام فعالیت بر اساس فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات، اعلامی صندوق توسعه ملی
 • بررسی درخواست ها در چارچوب قرارداد عاملیت و نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

 • بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح / بررسی فعالیت و اهلیت متقاضی و تصویب در بانک عامل

 • تکمیل و ارسال شناسنامه های اعتباری مصوب و تأیید شده به صندوق توسعه ملی

 • ارسال مدارک جهت تأييديه توسط صندوق ملی

2. مراحل مربوط به صندوق توسعه ملی :

 • تطبیق مندرجات شناسنامه های اعتباری با ضوابط اعطای تسهیلات ارزی در چارچوب قرارداد عاملیت

 • اعلام وصول شناسنامه های اعتباری به بانک عامل جهت انجام اقدامات بعدی در خصوص تقاضاهای منطبق با ضوابط صندوق

 • بازگشت مدارک به بانک عامل جهت تکمیل 

3. مراحل مربوط به بانک عامل :

 • انعقاد قرارداد با متقاضی و ارسال تصویر قرارداد به انضمام جداول زمان بندی بازپرداخت کل تسهیلات پرداختی (به تفکیک اصل و سود) و مستندات واریز کارمزد تعهد (Commitment Fee) به حساب صندوق توسعه ملی

 • ارسال مدارک به صندوق توسعه ملی

4. مراحل مربوط به صندوق توسعه ملی :

 • پس از اطمینان از صحت اطلاعات قرارداد و جداول زمانبندی بازپرداخت و واریز کارمزد تعهد (Commitment Fee) به حساب صندوق توسعه ملی، مسدودی مبلغ مورد درخواست به بانک مرکزی اعلام می گردد.

 • ارسال درخواست به بانک مرکزی 

5. مراحل مربوط به بانک مرکزی :

 • صدور مسدودی و اعلام آن به بانک عامل و صندوق توسعه ملی

6. مرحله آخر در بانک عامل

 • پرداخت تسهیلات

منبع : صندوق توسعه ملی