شرایط دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی [۹۵/۹/۲۳ سه شنبه, تعداد بازدید: 224]

شرایط دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی

شرایط اعطای تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی

متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی باید شرایط عمومی مندرج در نظامنامه ارزی "بخش پنجم ( اشخاص مجاز)" مصوب هیأت امنا صندوق توسعه ملی را دارا باشند. همچنین طرح های ارایه شده از طرف متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی می بایست مطابق با بخش چهارم نظامنامه ارزی در چارچوب فهرست اولویت های پرداخت تسهیلات ارزی 3 باشد.

اشخاص مجاز به عنوان متقاضی از تسهیلات صندوق عبارتند از :

الف) تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

ب) تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

تبصره 1: پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز می باشد که حداقل 80 درصد سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

تبصره 2: پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضاء هیئت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، ممنوع است.

تبصره 3: مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آن‌ها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، در حکم مؤسسات و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.

ج) مؤسسات و شرکت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.

د) خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی بازارهای هدف صادراتی.

تبصره : تسهیلات مذکور صرفا برای خرید کالا و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار خواهد بود.

هـ) صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی (منوط به ارئه تأییدیه کمیته ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی).

استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به باز پرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می‌باشد.

منبع : صندوق توسعه ملی