شرایط دریافت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی [۹۵/۹/۲۴ چهارشنبه, تعداد بازدید: 194]

شرایط دریافت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی

شرایط اعطای تسهیلات ریالی

متقاضیان دریافت تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی باید دارای شرایط عمومی مندرج در نظامنامه ریالی "بخش چهارم ( اشخاص مجاز)" مصوب هیأت امنا صندوق توسعه ملی را دارا باشند. همچنین طرح های ارایه شده توسط متقاضیان دریافت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی می بایست مطابق با بخش سوم  نظامنامه ریالی در چارچوب فهرست اولویت های پرداخت تسهیلات ریالی باشد.
 

اشخاص مجاز به عنوان استفاده کننده از تسهیلات صندوق باید دارای شرایط زیل باشند :

الف) تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

ب) تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

تبصره 1: پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز می باشد که حداقل 80 درصد سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

تبصره 2: پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضاء هیئت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، ممنوع است.

تبصره 3: مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آن‌ها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، در حکم مؤسسات و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.

ج) مؤسسات و شرکت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.

د) استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به باز پرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می‌باشد.

منبع : صندوق توسعه ملی