پیوست شماره دو- نظام نامه ریالی صندوق توسعه ملی [۹۵/۹/۲۶ جمعه, تعداد بازدید: 175]

پیوست شماره دو- نظام نامه ریالی صندوق توسعه ملی

پیوست شماره دو اساسنامه صندوق توسعه ملی

" نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی - مصوب جلسه 1394/04/17 هیئت امنای صندوق توسعه ملی "

با استناد به ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظام‌نامه ظوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب (11) بخش و (46) بند و (7) تبصره به شرح زیل می‌باشد:

 

بخش اول – تعاریف و مفاهیم

الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)

ب) صندوق: صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران

ج) هیئت امناء: هئیت امنای صندوق (موضوع بند (ج) ماده (84) قانون)

د) هیئت عامل: هئیت عامل صندوق (موضوع بند (د) ماده (84) قانون)

هـ) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

و) بانک عامل: هر یک از بانک های دولتی و غیر دولتی که دارای قرارداد عاملیت با صندوق می‌باشد.

ز) نظام نامه: نظام نامه و شرایط اعطای تسهیلات ارزی

ح) قرارداد عاملیت: قراردادی است که براساس مفاد ماده (84) قانون و نظام ‌نامه، میان صندوق و بانک عامل منعقد و مطابق آن صندوق برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.

ط) توجیه: توجیه فنی، مالی، اقتصادی طرح.

ی) مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650 / ت48874 هـ مورخ 1391/12/28 هیأت وزیران به همراه کلیه نقاط استان های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان.

بخش دوم – مقررات عام

الف) بانک مرکزی صرفا پس از اعلام صندوق، نسبت به فروش منابع تخصیصی اقدام نموده و معادل ریالی آن را به حساب صندوق نزد خود واریز می نماید.

ب) منابع صندوق در قالب قرارداد عاملیت با رعایت ماده (84) قانون، مفاد این نظام‌نامه و قوانین بودجه سنواتی، توسط بانک‌های عامل به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی اختصاص می‌یابد.

ج) باز پرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز و مجددا در اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد.

د) متقاضیان استفاده از منابع صندوق نسبت به ارائه طرح‌های خود به بانک‌های عامل اقدام می‌نمایند. بانک‌های عامل موظف‌اند در چارچوب اولویت های اعلام شده از سوی صندوق نسبت به پذیرش طرح و فعالیت‌ها اقدام نمایند.

هـ) واحد پولی محاسبات، واحد رسمی پول کشور (ریال) است.

بخش سوم – فعالیت‌های قابل قبول

فعالیت‌های فعالیت های قابل قبول عبارتند از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که در قوانین بودجه سنواتی تصریح و نیز اولویت‌های تعیین شده توسط هیئت امنا (پیوست شماره 4) که طبق گزارش بانک عامل دارای توجیه می‌باشند.

بخش چهارم – اشخاص مجاز

اشخاص مجاز به عنوان متقاضی از تسهیلات صندوق عبارتند از :

الف) تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط که بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

ب) تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.

تبصره 1: پرداخت تسهیلات به مؤسسات و شرکت‌هایی مجاز می باشد که حداقل 80 درصد سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

تبصره 2: پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضاء هیئت مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، ممنوع است.

تبصره 3: مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آن‌ها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، در حکم مؤسسات و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.

ج) مؤسسات و شرکت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.

د) استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به باز پرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می‌باشد.

بخش پنجم – نرخ بازده مورد انتظار

نرخ بازده (IRR) طرح‌های تولیدی و سرمایه گذاری برای بخش آب و کشاورزی، صنایع تندیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و گردشگری حداقل شانزده درصد (16%) و برای بخش صنعت و معدن حداقل معادل بیست و یک درصد (21%) تعیین می گردد.

بخش ششم – سود، وجه التزام

الف) حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح زیر خواهد بود:

  • طرح‌های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، پانزده درصد (15%) در سال.
  • طرح‌های سرمایه گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری شانزده درصد (16%) در سال.
  • طرح‌های سرمایه گذاری صنعت و معدن، نوزده درصد (19%) در سال.
  • طرح‌های سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن، بیست و یک درصد (21%) در سال.
  • طرح‌های سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه در گردش در مناطق کمتر توسعه یافته و معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) چهار (4) واحد درصد کمتر از نرخ‌های سود تسهیلات مشابه در سایر مناطق.

ب) وجه التزام طبق آخرین مقررات و آیین نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

بخش هفتم – سایر الزامات

الف) اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از بیست درصد (20%) کمتر نباشد.

ب) بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از میزان کل هزینه مورد نیاز فعالیت یا طرح (در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری) می‌باشد، بطوریکه فعالیت یا طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش‌بینی شده در قرارداد فی‌مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد. در صورت عدم تکمیل طرح یا فعالیت، صندوق مسئولیتی در قبال تأمین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرح‌ها و فعالیت‌ها نخواهد داشت.

ج) پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در سقف بیست درصد (20%) منابع صندوق مجاز است.

بخش هشتم – سهم آورده متقاضی

الف) سهم آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل بیست و پنج درصد (25%) کل هزینه‌های ریالی و ارزی طرح بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل خواهد بود.

تبصره: سهم آورده متقاضی نمی تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد.

ب) سهم آورده متقاضی در طرح‌های تعاونی حداقل معادل بیست درصد (20%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

ج) سهم آورده متقاضی در طرح‌های آب و کشاورزی حداقل معادل بیست درصد (20%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

تبصره - سهم آورده متقاضی در طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی حداقل معادل بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.

د) سهم آورده متقاضی در طرح‌های صادراتی اعم از صادرات کالا و خدمات حداقل معادل بیست درصد (20%) خواهد بود.

هـ) سهم آورده بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی حداقل معادل سی درصد (30%) کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.

و) سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته پنج واحد درصد (5%) کمتر از نرخ مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) این بخش خواهد بود.

ز) سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش حسب مورد قرارداد عاملیت با بانک‌های عامل توسط هیئت عامل مشخص می شود.

بخش نهم – مدت تسهیلات

الف) مدت زمان لازم برای دوره اجرا تا بهره برداری آزمایشی از طرح‌ها حداکثر سه (3) سال، دوره تنفس حداکثر شش (6) ماه و دوره باز پرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر پنج (5) سال خواهد بود.در هر حال با احتساب مجموع دوره‌های اجرا، تنفس و بازپرداخت نبایستی از هشت (8) سال تجاوز کند.

تبصره 1: هیأت عامل می توانند مدت زمان لازم برای دوره اجرا و باز پرداخت طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته را در مجموع حداکثر دو (2) سال بیشتر از مدت زمان‌های مذکور در این بند تعیین نماید.

تبصره 2: پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت‌ها و طرح‌های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا (دفعتا واحد) و یا مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت.

ب) در صورتی که تسهیلات پرداختی به صورت تلفیقی (منافع داخلی بانک عامل و منابع صندوق) باشد، شرایط و ظوابط موضوع این نظام‌نامه (اعم از نرخ سود، سهم آورده، مدت زمان باز پرداخت و ...) صرفا ناظر به منابع صندوق بوده و بانک عامل می تواند در مورد بخشی ازمنابع که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل نماید.

بخش دهم – مسئولیت ها و تعهدات بانک عامل

الف) صندوق می تواند درقرارداد عاملیت، بانک‌ها عامل را ملزم به رعایت موارد ذیل نماید:

الف 1) ایجاد واحد پذیرش، بررسی و نظارت بر طرح‌های متقاضیان سرمایه گذاری.

الف 2) تجهیزات واحدهای پذیرش، بررسی و نظارت از نظر تخصصهای فنی، مالی و اقتصادی مورد نیاز.

الف 3) اطلاع رسانی به هنگام، کافی و عام دستور العمل‌ها و مقررات مربوط به اعطاء و باز پرداخت تسهیلات از منابع صندوق به متقاضیان و نیز اطلاع رسانی در خصوص طرح‌های مصوب از طریق تارنمای بانک عامل.

الف 4) اعتبار سنجی و احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق.

الف 5) تکمیل و ارسال خلاصه ای از اطلاعات طرح‌های مصوب دارای توجیه.

ب) ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک عامل.

ج) احراز کفایت بازدهی طرح‌ها به میزانی که حداقل نرخ بازده مندرج در این نظام‌نامه کمتر نباشد.

د) انعقاد قرارداد تأمین مالی طرح‌های مصوب با متقاضی پس از اعلام صندوق.

هـ) احراز اطمینان از تأمین منابع ریالی مورد نیاز طرح توسط متقاضی، منابع داخلی بانک و یا هر ساز و کار دیگر.

و) نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و حصول اطمینان از صرف آن در محل پیش بینی شده و همچنین نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌ها و ارسال گزارش‌های ادواری (3 ماهه، 6 ماهه، سالانه و حسب مورد) به صندوق.

ز) بانک عامل متعهد می شود اقساط سر رسید شده در هر ماه اعم از اصل و سهم سود صندوق، طی هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد به همان ارز تسهیلات پرداختی به حساب صندوق واریز و اعلامیه واریزی را به صندوق ارسال نماید. در صورت عدم واریز اقساط سر رسید شده هر ماه تا زمان مذکور، بانک عامل متعهد می شود علاوه بر پرداخت اصل و سود تسهیلات، وجه التزان را بر اساس نرخی که مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی مقرر می دارد به صندوق پرداخت نماید.

تبصره: بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت می دهد در صورت تأخیر بانک عامل در باز پرداخت را از حساب / حساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید. بانک مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانک‌های عامل و بدهکار نمودن آن‌ها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد.

ح) به منظور جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواست‌های واصله، بانک عامل موظف است تمهیدات لازم را از طریق کارشناسان یا مشاوران ذی‌صلاح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع پرو فرما بکار گرفته و ضمانت اجرایی لازم، اعم از دریافت سود و کلیه خسارت‌های وارده را در قرارداد خود با متقاضی پیش بینی نماید.

ط) آگاه نمودن مشتریان و تشریح ریسک و شیوه پوشش ریسک‌های محتمل و موجود از جمله ریسک تغییرات برابری نرخ ارزها در دوران تأمین مالی و سایر موارد مرتبط قبل از انعقاد قرارداد توسط بانک عامل الزامیست.

ی) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک عامل مسئولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در قرارداد عاملیت که اساس این نظام‌نامه تنظیم می شود را داشته و نیز با امضائ قرارداد عاملیت پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منافع صندوق در دوره تصدی خوذ را پذیرفته و به عهده می‌گیرند.

بخش یازدهم – سایر موارد

نحوه عمل در موارد غیر مصرح در این نظام‌نامه، تابع اساس نامه صندوق موضوع ماده (84) قانون و سیاست‌های پولی و ارزی ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.

منبع : صندوق توسعه ملی