شرکتهای تراشکاری،تعمیرات و نگهداری
گروه فنی مهندسی اریا
گروه فنی مهندسی اریا
(شرکتهای تراشکاری،تعمیرات و نگهداری)
شرکت آفر
شرکت آفر
(شرکتهای تراشکاری،تعمیرات و نگهداری)
شرکت فنی مهندسی کیهان توسعه تاپ
شرکت فنی مهندسی کیهان توسعه تاپ
(شرکتهای تراشکاری،تعمیرات و نگهداری)
شرکت آریا ابزاردقیق
شرکت آریا ابزاردقیق
(شرکتهای تراشکاری،تعمیرات و نگهداری)
گروه صنعتی ایزد صنعت
گروه صنعتی ایزد صنعت
(شرکتهای تراشکاری،تعمیرات و نگهداری)